همه از امر بسیار مهم عید دیدنی اگاهیم .ماهم گفتیم کجا بریم عید دیدینی؟؟؟؟بعد از کلی اندیشه تصمیم گرفتیم که بریم دیدار بزرگترین مرد ادبیات ایران زمین فردوسی  عزیز.ساعت 8رفتیم مرکز قراربود مینی بوس ساعت8 بیاد مرکز ولی طبق معمول همیشه باز مینی بوس دیراومد ساعت9.30 رسید همه سوار شدیم وتقریبا ساعت10 بود که به ارامگاه فردوسی رسیدیم .اونجا مثل همیشه شلوغ بود.

 دم در ورودی منتظر لیدر ماندیم پس از امدن ایشون بلیط تهیه کردیم و بلاخره وارد ارامگاه شدیم .داخل ارامگاه سفره هفت سینی پهن کرده بودندکه بچه ها دور اون  نشستن وعکس گرفتن .بعد  هم 7خان رستم رو دیدیم چه هفت خانی بود جدی این رستم بنده خدا چی کشیده بوده ها….

لیدر برای بچه ها خیلی خوب و اروم توضیح میداد . گاهی بچه ها برداشت هاشونو بلند میگفتند که برای همه حالب بود . پس از تموم شدن بازدیدمون از ارامگاه فردوسی یک سریم  هارونیه رفتیم. پس از همه دیدنی ها دیدیم بچه ها کم کم های و هوی فوتبال رو به پا کردند ماهم دنبال جایی گشتیم که بریم و بچه ها فوتبال بازی کنند اما انگار قسمت نبودو برگشتیم .

این هم عید دیدنی از فردوسی عزیز…