از ابتدای آغاز کار مجدد وب سایت باران، شاهد الطاف و نظرات و پیشنهادات بارانی بودیم که از همه دوستان تشکر میکنم.
سعی ما بر پیگیری و بها دادن به پیشنهادات بارانی هست که تا کنون بیشتر پیشنهادات ارسالی از سمت بارانی ها عزیز رو اجرا کردیم تا به این وسیله ذره ای از محبت و لطف
شما دوستان رو جبران کرده باشیم.
از جمله پیشنهادات مطرح شده توسط چند دوست بارانی، راه اندازی انجمن باران بود. بر خلاف بیشتر پیشنهادات مطرح شده، انجمن نیاز به دقت عمل بیشتری داشت و به همین دلیل در جلساتی در کارگروه فرهنگ و ارتباطات این پیشنهاد مورد بررسی قرار گرفت و با همکاری اعضای محترم شورای باران نقد و آسیب شناسی شد.
پس از جلسات حضوری و آنلاین اعضای باران به خصوص فرهنگ و ارتباطات و اعضای شورا، قوانین انجمن تدوین و اقدامات اولیه لازم صورت پذیرفت.
در نهایت انجمن باران در تاریخ  جمعه – ۲۰ بهمن ۱۳۹۱ به صورت عمومی فعالیت خودش رو آغاز کرد.

آدرس انجمن باران http://www.barang.ir/forum