اسامی کاندیداها و سوابق کاری آنها در گروه به شرح زیر است:

آقای اسفندیاری – کارشناسی عمران 92
1 عضو تیم آموزشی مهراحمدی
2 کادر اجرایی نمایشگاه آثارهنری 93
3 کادر اجرایی بازدید فرزندان از نمایشگاه 93
4 عضو تیم مستندسازی کارگروه فرهنگ و ارتباطات
5 مسئول مستندسازی کارگروه فرهنگ و ارتباطات

 

خانم بخش آبادی – کارشناسی فن آوری اطلاعات  92
1 عضو تیم آموزشی مرکز علی اصغر
2 عضو تیم آموزشی مهد علی اصغر
3 معاون آموزشی مرکز علی اصغر
4 رابط مرکز علی اصغر
5 مسئول برگزاری مسابقات جشن رمضان 93
6 کادر اجرایی ستاد استقبال از ورودیان 93
7 کادر اجرایی نمایشگاه آثار هنری 93
8  کادر اجرایی مراسم بازدید فرزندان از نمایشگاه 93

 

آقای حسین زاده – کارشناسی مواد و متالوژی 92
1 عضو تیم آموزشی مرکز فدائیان
2 عضو تیم آموزشی مرکز فکور
3 عضو تیم آموزشی مرکز مهد علی اصغر
4 رابط مرکز فدائیان
5 معاون آموزشی کارگروه آموزش
6 کادر اجرایی جشن رمضان 93
7 کادر اجرایی ستاد استقبال 93
8 کادر اجرایی نمایشگاه آثار هنری 93
9 کادر اجرایی بازدید فرزندان از نمایشگاه 93
10 رابط گروه با “خانه خلاقیت مشهد”
11 رابط گروه با “شهربازی”

 

خانم علی یاری نسب – کارشناسی فناوری اطلاعات  91
1 عضو تیم آموزشی مرکز رسالت
2 معاون آموزشی مرکز رسالت
3 عضو تیم هنری مرکز رسالت
4 معاون فرهنگی مرکز رسالت
5 رابط مرکز رسالت
6 معاون آموزشی کارگروه آموزش
7 کادر اجرایی جشن شروع سال تحصیلی 92
8 کادر اجرایی نمایشگاه 92
9 کادر اجرایی جشن رمضان 93
10 کادر اجرایی ستاد استقبال از ورودیان 93
11 کادر اجرایی نمایشگاه 93

 

آقای قاسمی – کارشناسی نرم افزار 92
1 عضو تیم آموزشی مرکز فداییان
2 عضو تیم آموزشی مهد علی اصغر
3 معاون آموزشی مرکز فداییان
4 رابط مرکز فداییان
5 مسئول برگزاری مسابقات جشن رمضان 93
6 کادراجرایی نمایشگاه آثارهنری 93
7 مسئول برگزاری مسابقات کامپیوتری در مراسم بازدید فرزندان از نمایشگاه 93

 

خانم کمالی – کارشناسی فن آوری اطلاعات 92
1 عضو تیم آموزشی مرکز رسالت
2 عضو تیم آموزشی مرکز علی اصغر
3 عضو تیم هنری مرکز علی اصغر
4 عضو تیم آموزشی مهد علی اصغر
5 عضو تیم مستند سازی کارگروه فرهنگ و ارتباطات
6 مسئول برد
7 مسئول تبلیغات گروه
8 معاون کارگروه فرهنگ و ارتباطات
9 مسئول دکور جشن رمضان 93
10  کادر اجرایی ستاد استقبال از ورودیان 93
11 مسئول دکور نمایشگاه 93
12 کادر اجرایی مراسم بازدید فرزندان از نمایشگاه 93

 

آقای گلمکانی – کارشناسی برق و قدرت 91
1 عضو تیم آموزشی مرکز فکور
2 عضو تیم آموزشی مرکز مهراحمدی
3 رابط مرکز فکور
4 کادر اجرایی ستاد استقبال از ورودیان 93
5 مسئول برگزاری افتتاحیه نمایشگاه 93
6 کادر اجرایی نمایشگاه آثار هنری 93
7 کادر اجرایی مراسم بازدید فرزندان از نمایشگاه آثار هنری
8 رابط گروه با مؤسسه گلستان علی

با آرزوی موفقیت برای تمامی کاندایدهای محترم.