از مرکز امام رئوف تماس گرفتن که یه آدم خیّر اومده بچه ها رو ببره بیرون و خواهش کرده که گروه باران هم حتما همراه بچه ها باشن ^ – ^
بچه ها رو به پیتزافروشی بردن، ما هم رفتیم و یهو دیدیم ١٢تا آقا پسر خوشتیپ با کت شلوارهای فوق العاده شون نشستن.
چون این چندوقت هروقت بچه ها، گروه باران رو می دیدن، شروع می کردن به شادی و رقصیدن؛ این بار هم تا ما رو دیدن، همه شون شروع کردن به شادی و پایکوبی توی رستوران! :)))
وقتی آرومشون کردیم، عموها بین بچه ها پخش شدن.
تا غذاشون حاضر بشه کمی با بچه ها گپ زدیم. کم کم پیتزا ها رو آوردن و بچه ها کلی کیف کردن و لذت بردن…

1

بعد از غذا بچه ها رو بردیم پارک. اونجا بچه ها کلی بازی کردن و مسابقه طناب کشی هم براشون گذاشتیم و هدیه هاشون رو هم دادیم.

2 3

4
بچه ها کلی شور و هیجان داشتند و درکل عااالی بود.
لحظه هاتون ناب وشاد 🙂