معلمی شغل انبیاست و معلم کودکان مهر و آفتاب بودن, کاری ست برتر و والاتر… .

با اندیشه های کودکانه ی شان تا اوج سفر کردن و انگیزه ای هرچند کوچک در قلبشان نهادن.
قطره قطره ی وجودتان , باران رحمتی ست برای جان نهالی که میخواهد شکوفا شود و تنها تو را می طلبد تا فانوس راهش باشی و همدمش!
هر پرنده که از قفسی رها می شود,نویدبخش دیگر پرنده هاست و ما نیز وظیفه داریم تا راهگشای این پرنده ها باشیم و پروازشان شکوه باران را بخاطر خواهد آورد… .

معلم بارانی روزت مبارک…