شرایط کاندیداتوری یازدهمین دوره انتخابات شورای مدیران باران:
•حداقل 1 سال از تحصیل متقاضی مانده باشد
•در هیچ یک از تشکل های دانشجویی مسؤلیتی نداشته باشد
•وجهه سیاسی در بین دانشجویان و مسؤلین دانشگاه نداشته باشد
•از اعضای فعال گروه بوده باشد
•تأیید شورای مدیران وقت

 

از متقاضیان دعوت میشود جهت ثبت نام حداکثر تا تاریخ 20/11/92 نام و نام خانوادگی خود را به شماره زیر ارسال کنند.

30002558106010