تلنگر کوچکی است باران وقتی که فراموش میکنیم آسمان کجاست!!!!!

دسته: گزارشات

  • روز چهارشنبه و هوای گرم و آفتاب مستقیم

    روز چهارشنبه و هوای گرم و آفتاب مستقیم .

    یک نگاهم به سر کوچه است که مینی بوس بیاید نگاه دیگرم به ساعت گوشی ام . بچه ها  لباس های نویشان را پوشیده و با ظاهری مرتب و منظم با جنب و جوش خاص خودشون منتظر مینی بوس بودند..بالاخره انتظارها به پایان رسید و سوار شدیم .ساعت را که نگاه کردم چهارده و پنجاه دقیقه را نشان میداد. بچه ها این بازدید را بیش تر به چشم تفریح و