اعضای شورای باران در سال 1395 – 1396 :

دبیر:جناب آقای مجتهدی فر

کارگروه آموزش: سرکار خانم جعفرزاده

کارگروه فرهنگ و ارتباطات:جناب آقای کریمی

کارگروه پژوهش: سرکار خانم شاکری

کارگروه مالی: جناب آقای بخشی زاده