جنسیت: پسرانه

نوع: هیات امنایی

آدرس: خیابان کوهسنگی

اعزام تیم های پرورشی بصورت دایمی می باشد و از آغاز مدرسه در سال جدید تیم آموزشی اضافه شد.

میانگین تعداد فرزندان: 10نفر

محدوده سنی: 5تا 13سال

تعداد تیم های آموزشی و پرورشی اعزامی توسط گروه: حداقل 3 بار در هفته

تعداد نفرات هر تیم: 4 الی6 نفر ازدانشجویان و مربیان علاقمند باران