انتخابات جریانی رسمی است که هر گام آن از پیش تعیین شده می باشد. انتخابات برای تصمیم گیری مردم یا بخشی از مردم است که شخص یا اشخاصی را برای مقام، پست یا مسولیتی و برای مدتی معلوم با ریختن رای خود به صندوق‌های انتخاباتی می گزینند. خیلی خوب خیلی رسمیش نکنم!بریم سراصل خبر:
هروقت اسم انتخابات میاد خیلی هافکرشون میره سمت سیاست و…ولی این خبر از اون خبرای سیاسی نیست!
بله این یه انتخابات دانشجوییه ولی از جنس بارون!
انتخاباتی دور از سیاست اما مملو از ارقیت اجتماعی و فرهنگی…‎!‎
انتخابات هشتمین شورای مدیران باران
تاریخ رو بگم که یادتون نره
اولین روز اسفند ساعت 12تا14بروبچ  بارانی منتظرتون هستیم.

ما هم اکنون نیازمند قطرات رای بارانی شما هستیم…