جنسیت: دختر

نوع : خصوصی

آدرس: هفت تیر آب وبرق

تعداد: 18نفر

محدوده سنی: 6تا11 سال

تعداد نفرات هر  تیم : 12الی15نفر از دانشجویان و مربیان علاقه مند باران