☔️سیزدهمین دوره انتخابات شورای مدیران باران☔️

?شرایط کاندیداتوری سیزدهمین دوره انتخابات شورای مدیران باران:

✔️حداقل 1 سال از تحصیل متقاضی مانده باشد.

✔️در هیچ یک از تشکل های دانشجویی مسؤلیتی نداشته باشد.

✔️وجهه سیاسی در بین دانشجویان و مسؤلین دانشگاه نداشته باشد.

✔️از اعضای فعال گروه بوده باشد.

✔️تأیید شورای مدیران وقت

از متقاضیان دعوت می شود جهت ثبت نام حداکثر تا تاریخ 3/12/95
نام و نام خانوادگی خود را به شماره زیر ارسال نمایند.
10008000808182