در جای جای زمان، مؤثرترین وسیله و گویاترین بیان برای یکصدا کردن اندیشه های گوناگون، هنر بوده است. وسیله ای که همیشه صدای نیازها، رنج ها و شادی ها را به بهترین صورت به تصویر کشیده، فاصله ها را کوتاه کرده و همه را همراه.


نمایشگاه آثار هنری گروه باران نیز نمایشی است از همراهی فکر دانشجویی، هنر دستان اساتید بزرگ و وسعت دلهای کودکان پاک؛ نمایشگاهی است که برآنیم تا در قالبش فرصتی بسازیم نه تنها برای خود و اطرافیانمان تا غبار روزمرگی را از جانمان بروبیم؛ بلکه برای فرزندان مراکز تا با انگیزه ای بیشتر، راهی روشنتر بر بوم ذهنشان نقش کنند.

 

 

 

 

 

به لطف خدا، سیزدهمین نمایشگاه آثار هنری گروه دانشجویی باران، با همکاری اساتید، هنرمندان و فرزندان بهزیستی 23 الی 28 بهمن ماه در دانشگاه صنعتی سجاد برگزار شد.

 

 

 

 

در آخر بازدیدکنندگان با انگشت زدن بر روی این بنر، طی یک حرکت نمادین متعهد می شدند نسبت به جامعه خود بی تفاوت نباشند؛ جامعه ای که آینده سازان آن کودکان هستند؛ کودکانی که در حال حاضر تعداد زیادی از آنها کودکان ویژه بوده و تحت پوشش بهزیستی می باشند.


اثرات انگشت و تعهد دغدغه مندان جامعه مانند قطرات باران کنار هم قرار می گیرد و باران مهری می شود بر سر کودکان معصوم جامعه مان.