جنسیت: پسرانه

نوع: دولتی

آدرس: بلوار مصلی

میانگین تعداد فرزندان: 20 نفر

محدوده سنی: 7تا15 سال

تعداد تیم های آموزشی و پرورشی اعزامی توسط گروه: 2 بار در هفته

تعداد نفرات هر تیم: 8الی10 نفر ازدانشجویان و مربیان علاقمند باران