جنسیت: دخترانه

نوع: دولتی

آدرس: بلوار میثاق

میانگین تعداد فرزندان: 30 نفر

محدوده سنی: 13تا 22 سال

تعداد معدودی از آنها شاغل هستند و جزء عده ای هستند که ترک تحصیل نموده اند. تقریبا مدت 4 سال است که گروه فعالیتش را با این مرکز آغاز نموده است.

تعداد تیم های آموزشی و پرورشی اعزامی توسط گروه: حداقل 3 بار در هفته

تعداد نفرات هر تیم: 10 الی15 نفر ازدانشجویان و مربیان علاقمند باران