جنسیت: پسر

نوع : هئیت امنایی

تعداد : 9نفر

سن 6 تا8 سال

تعداد تیم های آموزشی و پرورشی اعزامی توسط گروه: 3 بار در هفته

اعزام تیم های آموزشی با تعداد 3نفر از دانشجویان علاقه مند بارانی