دیروز2شنبه اختتامیه مهرباران به گونه ای به اتمام رسید که بیشترین عناوین برتر به گروه باران رسید.

در مراسم اختتامیه نمایشگاه،که  گروه های دانشجویی  با هدف فقرزدایی آثارخود واهداف خودشان را درغرفه هایی که دراختیارشان قرارگرفته بود درمعرض دید عموم قرار داده بودند، به طوررسمی درآمفی تئاتر پردیس دانشگاه فردوسی به کارخود پایان دادند.
در این مراسم که جمعی از سران شهری و دانشگاهی حضور داشتند بیشترین عناوین درنظرگرفته شده به گروه دانشجویی باران رسید.
عناوین کسب شده به این شرح است:
عنوان بهترین خاطره به گروه حس هفتم از دانشگاه فردوسی رسید
عنوان بهترین عکس به سرکارخانم پاکروان ازگروه باران رسید
عنوان بهترین کلیپ به آقای معصومی ازگروه باران رسید
وعنوان بهترین غرفه درشرایطی به گروه سها از موسسه آموزش عالی خاوران رسید که امتیاز غرفه این گروه دروضعیت برابری باگروه باران داشت که با صلاح دید داوران این عنوان به این گروه داده شد

قابل ذکر است که گروه های شرکت کننده به شرح زیر میباشند:
گروه حس هفتم (دانشگاه فردوسی)
گروه ماعون (موسسه آموزش عالی خراسان)
کانون هم نفس (موسسه آموزش عالی شاندیز)
کانون سبزاندیشان (دانشگاه امام رضا(ع))
گروه باران (موسسه آموزش عالی سجاد)
گروه سها (موسسه آموزش عالی خاوران)
انجمن خیریه دانشجویی حکیم سبزواری (دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار)
کانون بالهای امید (موسسه آموزش عالی خیام)