ریزش اشک ھای آسمان ھمراه است با سرسبزی، طراوت، زیبایی، بوی خاک؛ باران که می بارد آسمان دست نوازش خویش را بر زمین و زمینیان می کشد.

و چه وجه تسمیه زیبایی است… “باران”

باران که می بارد عده ای چتر خویش می گشایند که مباد سیمایشان آشفته شود و عده ای عاشقانه در آغوش آسمان سرازیر می گردند؛ رسالت ما نیز چنین است که بسان آسمان باشیم، آغوش محبت خویش بگشاییم و بر سر آنان که چترشان بسته است و یا اصلا چتری ندارند بباریم.

گروه دانشجویی باران با اساسنامه ای در ۶٨ ماده ، ٢۵ تبصره و ٣ بند به منظور برقراری ارتباط مستمر و مداوم قشر دانشجو با کودکان، نوجوانان و جوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست مراکز بھزیستی در دانشگاه صنعتی سجاد تاسیس گردید؛ از اھداف این گروه می توان به بالا بردن حس مسئولیت پذیری، ایجاد بینش اجتماعی و نیز ایجاد بستری مناسب جھت کمک ھای مادی و معنوی اقشار مختلف علی الخصوص دانشگاھیان اشاره کرد. یشبرد این اھداف و برنامه ھا با نظارت شورای مدیران گروه باران متشکل از پنج عضو که سالانه و در طی انتخاباتی با حضور اعضای فعال گروه انتخابات می شوند صورت می پذیرد. اعضای گروه که متشکل از دانشجویان دانشگاه ھای گوناگون ھستند با فعالیت ھای مختلف خود توانسته اند گامی موثر در راه پیشرفت و تعالی این فرزندان بردارند.

حضور پر شور این جوانان به دور از چشم دیگران نبوده و در جشنواره ھای مختلف استانی و کشوری به رتبه ھای درخور توجھی نائل آمده اند.

ھم اکنون نیز بارش پر مھر باران در ٨ مرکز بھزیستی متشکل از ٣ مرکز دخترانه و ۵ مرکز پسرانه ادامه دارد و دوستان و ھمبازی ھای دیروز به خاله و عمو ھای امروز بدل گردیده اند.

از فعالیت های آموزشی گروه باید اشاره کرد که گروه، در ابتدای هر سال تحصیلی و به منظور رفع نیازهای آموزشی کودکان مراکز شبانه روزی، با تشکیل تیم‌های آموزشی ثابت و حضور هفتگی، تمام تلاش خود را در جهت ارتقای وضعیت تحصیلی این عزیزان به کار می‌گیرد.

برگزاری جشن‌ها و مراسم‌ گوناگون به مناسبت‌های مختلف در مراکز و بطور کلی برآورد نیازهای علمی، فرهنگی، مذهبی، ورزشی وهنری از دیگر تلاش های گروه در جهت پیشبرد اهداف خود می‌باشد