کارگروه تبلیغات :

برپایی غرفه‌های عضوگیری و معرفی در داخل و خارج از دانشگاه، تهیه گزارشات تبلیغاتی مانند گزارشات تصویری، کلیپ، پوستر و…، تهیه و آماده‌سازی مطالب تابلوهای اعلانات گروه، اداره سایت گروه، انجام تمامی کارهای طراحی در گروه.

این کارگروه 3 بخش برد، سایت و طراحی گرافیک را شامل می‌شود


غرفه استفبال از ورودی های 91

غرفه استفبال از ورودی های 91

برد گروه:

در حال حاضر گروه 2 برد، واقع در

ساختمان شماره 1 طبقه اول و ساختمان شماره 2 طبقه همکف برای اطلاع رسانی دارد


برد گروه

برد گروه