اعضای شورای باران در سال 1397 – 1396 :

دبیر: سرکار خانم دهقان

کارگروه آموزش: جناب آقای باقری

کارگروه فرهنگ و ارتباطات: جناب آقای حکاک

کارگروه پژوهش: سرکار خانم خسروی

کارگروه مالی: سرکار خانم حسینی