با سرعت رشد تمامی صنایع و خدمات در دنیای امروزه، توقف و ایستایی به منزله مرگ تدریجی یک سازمان(واحد) خواهد بود. لذا جهت جلوگیری از این امر، تاسیس واحدی به نام تحقیق و توسعه در هر مجموعه­ای که ارائه­دهنده خدمت و یا صنعتی است، به امری ضروری تبدیل شده است. شرح وظایف واحد مذکور شامل فعالیت­های سازنده برخواسته از یک بنیاد سیستماتیک است که با هدف افزایش دانش انسانی و فرهنگ اجتماعی و بهره­گیری از این دانش در کاربردهای جدید، صورت می­پذیرند.

به بیانی دیگر می­توان عنوان داشت که تحقیق و توسعه حرکت به سمت آینده­ای روشن و فعالیت­های بلند مدت در دانش و تکنولوژی با استفاده از تحقیقات علمی می­باشد.

از طرفی یونسکو تعریفی کوتاه و مختصر از تحقیق و توسعه ارائه داده است: ” تحقیق و توسعه عبارت از فرایند پویای به هم پیوسته­ای از تحقیقات پایه، تحقیقات کاربردی و تحقیقات توسعه­ای است که نتایج علمی هر مرحله به صورت ذخیره­ای از دانش در طول زمان گردآوری می­گردند و این ذخایر به عنوان ورودی مهم و با ارزشی است که منشا ایده­ها و اختراعات جدیدی در مرحله عمل می­شود. “

کارکرد های تحقیق و توسعه در هر مجموعه

تحقیق و توسعه برای هر مجموعه­ی سیستماتیکی از چندین جهت می تواند حائز اهمیت باشد:

  1. حفظ کارایی موجود مجموعه و جلوگیری از عقبگرد آن

  2. مقایسه مجموعه خودی با سایر مجموعه­های هم تراز و ذخیره کردن اطلاعات جهت ارتقای مجموعه­ی خودی

  3. مواجهه­ی علمی و اصولی با مسائل ایجاد شده در مجموعه

  4. نظارت عمودی و جامع بر فعالیت مجموعه جهت تطبیق اهداف و دست­آوردها

چرایی ضرورت ایجاد واحد تحقیق و توسعه در گروه باران:

گروه باران با توجه به تجربه یک دهه تلاش در جهت اهداف متعالی خود، به عنوان مجموعه ای سیستماتیک منتظم از ارائه دهنده خدمت­های مشخص به امعه هدف خود محسوب می­شود. از ضروریات یک مجموعه­ی اصولی، توانایی حل مسائل در خود، نظارت بر خود و ایجاد شرایط توسعه­ی هرچه بیشتر کیفیت و کارایی خود، می باشد. از همین روی گروه دانشجویی باران نیز باید بتواند این ضروریات را با توجه به تعاریف ارائه شده از واحد تحقیق و توسعه در بالا و همچنین با عنایت به توانایی های موجود و بالقوه خود، به صورتی علمی مهیا سازد. واحد تحقیق و توسعه به دلیل جایگاه خاص خود می تواند بیشترین کارایی را در این زمینه برای گروه داشته و به هرچه کاراتر و پویاتر شدن گروه دانشجویی باران در راستای اهدافش کمک به سزایی نماید.