-تهیه و آماده‌سازی و مکتوب

-کردن گزارش فعالیت‌های انجام شده در گروه و گزارش‌های عملکرد فصلی برای ارائه به سازمان‌ها ، تهیه عکس و فیلم از فعالیت‌های انجام شده در گروه.

-تهیه و آماده‌سازی برشور و ویژه نامه‌های تبلیغاتی

کارگروه ثبت و مستند سازی

کارگروه ثبت و مستند سازی