سیستم پرداخت حمایتی گروه دانشجویی باران


ریزش اشک ھای آسمان ھمراه است با سرسبزی، طراوت، زیبایی، بوی خاک؛ باران که می بارد آسمان دست نوازش خویش را بر زمین و زمینیان می کشد. و چه وجه تسمیه زیبایی است… “باران” باران که می بارد عده ای چتر خویش می گشایند که مباد سیمایشان آشفته شود و عده ای عاشقانه در آغوش آسمان سرازیر می گردند؛ رسالت ما نیز چنین است که بسان آسمان باشیم، آغوش محبت خویش بگشاییم و بر سر آنان که چترشان بسته است و یا اصلا چتری ندارند بباریم.

تومان