هدف : پر کردن خلاً‌های آموزشی فرزندان مرکز بهزیستی تحت پوشش گروه.

این واحد هویت و هسته اصلی گروه محسوب می‌شود و دیگر کارگروه‌ها برای تحقق هرچه بهتر اهداف آموزشی گروه کار می‌کنند.

به دلیل ارتباط مستقیم اعضای این کارگروه با فرزندان مراکز، مسئولین مراکز و سازمان بهزیستی حساسیت کار در این واحد محسوس تر است .

این واحد متشکل از مسئول ، رابطین و اعضای آموزش و کارگروه پرورشی است.

در حال حاضر گروه شش مرکز پسرانه و چهار مرکز دخترانه را تحت پوشش دارد که با اعزام تیم‌های آموزشی و پرورشی متشکل از دانشجویان داوطلب به صورت هفتگی سعی در رفع نیازهای فرزندان مراکز دارد.