هدف : تامین نیازهای مالی گروه

وظایف :

– باتوجه به ماهیت کار گروه باران،  نظارت دقیق بر نحوه مصرف کمک‌های مالی

– پیشنهاد بودجه برای برنامه‌های میان مدت و بلند مدت گروه به هریک از کارگروه‌ها

– جلب مشارکت‌های مردمی و دانشجویی، ارائه طرح‌های درآمدزا برای گروه

– شناسایی خیرین و ارتباط مستمر با آن‌ها

– تهیه گزارشات و ارائه گزارش مالی

در این راستا به 2 کارگروه تقسیم می‌شود :

–  جذب سرمایه
–  مستندسازی