– شناخت و ارتقاء سطح توانایی‌های اعضا و استفاده در قسمت‌های مختلف متناسب با ویژگی آن‌ها
– برگزاری جلسات و کلاس‌هایی جهت رشد استعدادهای اعضا برای بهبود فعالیت‌های گروه
– مدیریت بانک اطلاعاتی گروه

کارگروه نیروی انسانی

1 ) اهداف :
1-1) بهبود کیفی فعالیت گروه
1-2) تشخیص نقاط ضعف و ارائه ی راهکارهای مناسب و قابل اجرا
1-3) تلاش در جهت افزایش توانایی مدیریتی گروه
1-4) شناخت توانایی و قابلیت های اعضا