تهیه مطالب و آماده سازی نشریه داخلی “ایتوک” که مطالب آن از فرزندان مراکز تهیه وتوسط واحد نشریه

آماده و توسط گروه چاپ و در  مراکز توزیع می‌شود.

کارگروه نشریه‌