از آنجاکه امر آموزش این کودکان به صورت مقطعی صورت می‌گیرد، پرورش و ایجاد حس اتکا به خود در آن ها امری ضروری تر به نظر می رسد، از این رو این واحد با بهره‌گیری از پتانسیل منحصر بفرد دانشجویی سعی در رفع مشکلات مهارتی و اخلاقی این کودکان دارد.هدف : بهینه کردن فعالیت های گروه متناسب با اهداف تعین شده

باتوجه به حوزه‌های ارائه شده به 2 کارگروه

  • تحقیق و توسعه
  • نیرو انسانی

تقسیم می‌شود.